James Ford

27 tekstów – auto­rem jest Ja­mes Ford.

Dlacze­go jes­teś ta­ki smut­ny ?
Bo muszę wstać i żyć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 lutego 2014, 10:07

On już przes­tał wie­rzyć w ideały. Kiedy tak się stało, za­kochał się. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 lutego 2014, 23:37

Le­piej uda­wać głupka
niż mądrego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 listopada 2013, 20:13

Naj­gorzej jest być pomiędzy
chęcią życia a chęcią smierci 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 września 2013, 00:39

Uwięziony po­między rzeczy­wis­tością, a snem.
prawdą, a kłamstwem.
marze­niami, a teraźniejszością.
przeszłością, a przyszłością.
Czekam... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 sierpnia 2013, 01:17

Naj­gor­szą ni­cością ja­ka może nas spot­kać jest brak zni­komych a za­razem kon­kret­nych działań spo­wodo­wanych strachem przed porażką. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 sierpnia 2013, 00:21

Wszys­tko jest okey
a nic nie jest dobrze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 marca 2013, 00:12

Żeby po­godzić się ze sa­mym sobą, trze­ba ko­muś wybaczyć. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 marca 2013, 21:15

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 20 marca 2013, 23:21

Wy­jałowienie duszy - jest coś ta­kiego ? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 marca 2013, 20:40

James Ford

James Ford

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność