James Ford

29 tekstów – auto­rem jest Ja­mes Ford.

Uwie­rzyłaś mi na słowo, które­go nie miałem na myśli.
...
To dla­tego się zawiodłaś. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 kwietnia 2018, 00:14

Zacho­rowałem na dobroć.
Dob­roć jest dob­ra dla wszystkich.
Po­za mną samym.
Wy­niszcza mnie jak rak.
A ja jes­tem nałogo­wym palaczem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 kwietnia 2018, 00:10

Dlacze­go jes­teś ta­ki smut­ny ?
Bo muszę wstać i żyć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 lutego 2014, 10:07

On już przes­tał wie­rzyć w ideały. Kiedy tak się stało, za­kochał się. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 lutego 2014, 23:37

Le­piej uda­wać głupka
niż mądrego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 listopada 2013, 20:13

Naj­gorzej jest być pomiędzy
chęcią życia a chęcią smierci 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 września 2013, 00:39

Uwięziony po­między rzeczy­wis­tością, a snem.
prawdą, a kłamstwem.
marze­niami, a teraźniejszością.
przeszłością, a przyszłością.
Czekam... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 sierpnia 2013, 01:17

Naj­gor­szą ni­cością ja­ka może nas spot­kać jest brak zni­komych a za­razem kon­kret­nych działań spo­wodo­wanych strachem przed porażką. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 sierpnia 2013, 00:21

Wszys­tko jest okey
a nic nie jest dobrze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 marca 2013, 00:12

Żeby po­godzić się ze sa­mym sobą, trze­ba ko­muś wybaczyć. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 marca 2013, 21:15

James Ford

James Ford

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 kwietnia 2018, 01:00to_tylko_łzy sko­men­to­wał tek­st Zachorowałem na dob­roć. Dob­roć jest [...]

10 kwietnia 2018, 00:14James Ford do­dał no­wy tek­st Uwierzyłaś mi na słowo, [...]

10 kwietnia 2018, 00:10James Ford do­dał no­wy tek­st Zachorowałem na dob­roć. Dob­roć jest [...]